CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỈ HUY NHÀ MÁY X61 QUA CÁC THỜI KỲ

 I. GIÁM ĐỐC, XƯỞNG TRƯỞNG

 1. Phạm Xuân Cừ – Xưởng trưởng (8/1967 – 12/1974).
 2. Tạ Minh – quyền Xưởng trưởng (12/1974 – 8/1976).
 3. Ninh Thống – Xưởng trưởng (8/1976 – 10/1981).
 4. Lương Hùng Tuấn – phụ trách Xưởng (10/1981 – 6/1983). Xưởng trưởng (6/1983 – 3/1987).
 5. Nguyễn Ngọc Bật – Xưởng trưởng (3/1987 – 3/1990).
 6. Vũ Minh Thiêm – Giám đốc (3/1990 – 10/1999).
 7. Tống Duy Lục – Giám đốc (10/1999 – 3/2010).
 8. Lê Văn Bàn – Giám đốc (3/2010 – 6/2013).
 9. Phạm Văn Vỹ – Giám đốc (6/ 2013 -… ).

 II. CHÍNH ỦY, CHÍNH TRỊ VIÊN, PHÓ GIÁM ĐỐC VỀ CHÍNH TRỊ, PHÓ XƯỞNG TRƯỞNG VỀ CHÍNH TRỊ

 1. Phạm Văn Ba – Chính trị viên (8/1967 – 5/1972), (02/1973 – 2/1976).
 2. Ninh Thống – Xưởng trưởng kiêm chính trị viên (8/1976 – 6/1980).
 3. Trần Ngọc Duân – Phó Xưởng trưởng về Chính trị (6/1980 – 4/1982).
 4. Lê Văn Nghiệm – Phụ trách công tác Chính trị (4/1982 – 10/1982).
 5. Vũ Văn Nguyên – Phó chủ nhiệm chính trị, đảm nhiệm công tác chính trị (10/1982-10/1989).
 6. Đào Hồng Quảng – Phó Giám đốc về chính trị (10/1989 – 8/1992).
 7. Nguyễn Hữu Hồng – Phó Giám đốc về chính trị (8/1992 – 8/1998).
 8. Tạ Tiến Kim – Phó Giám đốc về chính trị (8/1998 – 12/2003).
 9. Phùng Quốc Dụng – Phó Giám đốc về chính trị (12/2003 – 4/2006).
 10. Lê Văn Khải – Chính trị viên (4/2006 – 6/2013).
 11. Hồ Minh Khỏe – Chính trị viên (6/2013 – 8/2016).
 12. Nguyễn Hữu Xá – Chính trị viên (8/2016 – 4/2017), Chính ủy (4/2017 – 5/2018)
 13. Bùi Quốc Quyền – Chính ủy (5/2018 – …)

III. PHÓ GIÁM ĐỐC, PHÓ XƯỞNG TRƯỞNG

 1. Phạm Xuân Quý – Phó Xưởng trưởng (6/1972 – …?).
 2. Đinh Dương Tiểng – Phó Xưởng trưởng (1974 – …?).
 3. Tạ Minh – Phó Xưởng trưởng (3/1974 – 12/1974).
 4. Phạm Văn Xường – Phó Xưởng trưởng (8/1976 – 6/1980).
 5. Lê Văn Nghiệm – Phó Xưởng trưởng (4/1982 – 7/1984).
 6. Lương Hùng Tuấn – Phó Xưởng trưởng (…? – 6/1983).
 7. Nguyễn Ngọc Bật – Phó Xưởng trưởng (7/1984 – 3/1987).
 8. Vũ Minh Thiêm – Phó Xưởng trưởng (01/1987 – 3/1990).
 9. Phạm Hòa – Phó Xưởng trưởng (1989 – 9/1993).
 10. Tống Duy Lục – Phó Xưởng trưởng (01/1987 – 10/1999).
 11. Phạm Văn Âu – Phó Giám đốc Kế hoạch (9/1995 – 11/1997).
 12. Vũ Hồng Kỳ – Phó Giám đốc Kế hoạch – Vật tư (10/1999 – 2/2006).
 13. Bùi Văn Dư – Phó Giám đốc Kế hoạch (02/2007 – 01/2013).
 14. Lê Văn Bàn – Phó Giám đốc Kỹ thuật (10/1999 – 3/2010).
 15. Phạm Văn Vỹ – Phó Giám đốc Kế hoạch (3/2010 – 6/2013).
 16. Vũ Văn Khay – Phó Giám đốc Kỹ thuật (12/2012 – 02/2018).
 17. Lê Ngọc Nghĩa – Phó Giám đốc Kế hoạch (02/2018 – 4/2019).
 18. Ninh Văn Tiến – Phó Giám đốc Kế hoạch (6/2011 – …).

IV. CHÍNH TRỊ VIÊN PHÓ

 1. Lại Văn Tĩnh – Chính trị viên phó (1969 -1971)
 2. Nguyễn Văn Xã – Chính trị viên phó (1971 – …?).
 3. Trương Văn Biểu – Chính trị viên phó (5/1972 – …?).

Bùi Quốc Quyền – Chính ủy Nhà máy X61