Mặt nạ phòng độc MV-5BH

Thông số kỹ thuật

– Khối  lượng toàn bộ, không quá                  : 900 g.

– Khối lượng mặt trùm                                   : (542 ± 9) g.

– Khối lượng hộp lọc                                     : Từ 300g đến 340g.

– Trở lực thở  của hộp lọc                             : (15 ¸ 22) mm H2O.

– Thời gian kháng độc (ở điều kiện phòng thí nghiệm):

+ Đối với HCN 4,5mg/L, không nhỏ hơn         : 35 phút.

+ Đối với C­6H5mg/L, không nhỏ hơn            : 35 phút.

+ Đối với CCl3NO5mg/L, không nhỏ hơn     : 35 phút.

– Hệ số lọt qua %, không lớn hơn                   : 0,005.

– Khả năng phòng độc đáp ứng: TCVN/QS 1223:2010

– Sản phẩm được chứng nhận hợp chuẩn theo quyết định số: 10/CNHC-TĐC ngày 26/11/2014 của Cục TC-ĐL-CL/ Bộ Quốc Phòng