Dung dịch tạo khói

1- Tên sản phẩm: Chất tạo khói lỏng mô phỏng

2- Ký hiệu: KLMP