Hộp phát khói tạo tình huống PCCC

Tính năng kỹ thuật

– Khối lượng toàn bộ, kg, không lớn hơn          : 2,2

– Khối lượng chất tạo khói, kg, không nhỏ hơn: 1,8

– Thời gian mồi cháy, s                                    : 2 – 4 (mồi lửa điện); 6-10 (thanh cháy)

– Thời gian phát khói hiệu quả, phút                 : 3 – 4

– Thời hạn bảo quản sử dụng, năm                   : 05