Tấm cháy mô phỏng

1. Tấm cháy mô phỏng

2. Ký hiệu: TCMP

3. Khối lượng: <500 g.

4. Kích thước: 450x500mm

5. Thời gian duy trì cháy: 5-10 phút

6. Thời gian bắt cháy: 10-20s