Hệ Thống Thông Gió Độc Trên Xe

Thông số kỹ thuật chính như sau:

TT Thông Số Kỹ Thuật Yêu Cầu
1 Lưu lượng không khí, m3/h, không nhỏ hơn 90
2 Áp suất dư trong xe,  mmH2O, không nhỏ hơn 5
3 Điện áp sử dụng, V 220
4 Khối lượng,  kg, không lớn hơn 45
5

Hệ thống đảm bảo cung cấp không khí sạch cho:

– Làm việc nhẹ, người

-Làm việc nặng, người

15 – 20

8 – 10