Hệ Thống Thông Gió Lọc Độc Hầm

Tác dụng : Bao gồm quạt hút, đẩy, hộp lọc tập thể, bụi, đường ống được kết nối hoàn chỉnh lắp đặt hệ thống hầm, nhà kín để lọc không khí nhiễm thành không khí sạch cung cấp cho người trong hầm.